• facebook
 • linkedin
 • twitter
 • youtube

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszej strony internetowej: www.affidea.pl („Serwis”). Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

Operatorami Serwisu oraz administratorami danych osobowych Użytkowników Serwisu są spółki z Grupy Affidea Polska, tj.: Affidea Sp. z o.o. oraz Affidea Onkoterapia Sp. z o.o. z siedzibami w Warszawie, pod adresem Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa („Affidea”).

 

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach Serwisu („Użytkownicy”) i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika Serwisu informacje w formularzach elektronicznych zamieszczonych w Serwisie,
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka"),
 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika Serwisu dobrowolnie.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia, takich jak: adres IP Użytkownika, rodzaj przeglądarki oraz jej język, godzina dostępu oraz adresy wejściowych stron internetowych.

 

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

(a)       czas nadejścia zapytania,

(b)       czas wysłania odpowiedzi,

(c)       nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,

(d)       informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,

(e)       adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

(f)        informacje o przeglądarce Użytkownika,

(g)       informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe Serwisu i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

Zbieranie Danych Osobowych Użytkowników

Od Użytkowników Serwisu zbieramy dane osobowe wyłącznie w przypadku  dobrowolnego wypełnienia przez nich formularzy elektronicznych, dostępnych w Serwisie.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu, może następować w celu, dla jakiego dane zostały zebrane w Serwisie, w szczególności:

 • w celu korzystania przez Użytkownika z usług dostępnych w Serwisie (w tym rejestracja na wizytę/badanie diagnostyczne, zmiana terminu wizyty/badania, odbiór wyników badania),
 • w celach na które Użytkownik Serwisu wyraził zgodę, w tym w celach marketingowych oraz w celach rekrutacyjnych,
 • wypełnienia przez Affidea obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa,
 • wypełnienia przez Affidea prawnie usprawiedliwionych celów, realizowanych przez Affidea albo odbiorców danych, które nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych).

Affidea będzie się kontaktować z Użytkownikiem za pośrednictwem podanego przez niego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.

Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo:

 • (a) dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnień, korekt oraz aktualizacji treści danych,
 • (b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
 • (c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt: adres email.

Affidea zastrzega sobie prawo do przechowywania (retencji) uzyskanych za pomocą Serwisu informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.

 

Udostępnianie Danych Osobowych Użytkowników

Dane osobowe zgromadzone przez Affidea mogą być udostępnione wyłącznie uprawnionym podmiotom, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Affidea może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu swoim podwykonawcom wyłącznie wtedy, gdy podmioty te zobowiążą się w pełni przestrzegać wszystkich wymogów w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, określonych przez Affidea oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

 

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Affidea zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Stosowane środki są zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Affidea zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Wykorzystujemy wysoce zaawansowane technologie oraz procedury bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed bezprawnym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

 

Egzekwowanie Polityki Prywatności

Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności są mile widziane i powinny być przesyłane na adres email dostępny w zakładce Kontakt znajdującej się w Serwisie.

Strefa pacjenta
Oferujemy szybki dostęp do badań z zakresu diagnostyki obrazowej oraz zabiegów radioterapii.

Jak wygląda badanie rezonansu magnetycznego (MR)?

Odpowiedzi na pytania.