Pozytonowa Tomografia Emisyjna PET/CT to jedna ze skutecznych i nieinwazyjnych metod pozwalających na diagnostykę zmian nowotworowych. Wykrywalność raka z jej pomocą sięga około 90% badanych przypadków. Kolejne pracownie sieci centrów diagnostycznych Affidea właśnie otrzymały certyfikat EARL PET/CT potwierdzający jakość wykonania tego badania. To prestiżowe wyróżnienie posiada jedynie pięć placówek w Polsce.

Jeszcze do niedawna certyfikat EARL PET/CT przyznawany przez Europejskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej posiadała tylko jedna placówka w naszym kraju – Bydgoskie Centrum Onkologii. W ostatnich miesiącach złożony proces akredytacyjny przeszły pomyślnie aż cztery pracownie sieci centrów diagnostycznych Affidea – najpierw w Poznaniu, a następnie we Wrocławiu, Warszawie i Olsztynie. Potwierdza to, że stosowane w tych ośrodkach procedury obrazowania izotopowego spełniają najwyższe normy jakości. Rozwój Pozytonowej Tomografii Emisyjnej PET/CT ma duże znaczenie dla diagnostyki obrazowej, szczególnie w obliczu prognoz wskazujących na dalszy wzrost zachorowań na raka w naszym kraju. Według danych WHO ich liczba w 2025 roku wzrośnie w Polsce z aktualnych 205 tysięcy do 219 tysięcy przypadków. Na wczesną diagnozę m.in. raka płuc, piersi, szyjki macicy, jelita grubego, mózgu, chłoniaka, czerniaka czy nowotworów tkanki kostnej i mięśniowej oraz głowy i szyi pozwala właśnie badanie PET/CT. Szybkie i precyzyjne wykrycie choroby zdecydowanie zwiększa szanse na zwycięstwo w walce z nią.

Połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową, bo na tym polega PET/CT, daje dużą wartość diagnostyczną oraz precyzję. W tym badaniu wykorzystuje się radiofarmaceutyki, które wychwytywane są w obszarach o podwyższonym metabolizmie, m.in. w komórkach nowotworowych. W ramach tej procedury uzyskujemy zatem zarówno informacje anatomiczne, dotyczące np. wymiarów guza, jego unaczynienia czy położenia względem sąsiednich struktur (jak chociażby np. kręgosłup czy wątroba), jak i dane o aktywności metabolicznej zmiany, jej agresywności, potencjale wzrostu i przerzutowania.

Obraz uzyskiwany podczas badania PET/CT jest niezwykle istotny w procesie wyboru odpowiedniej metody leczenia pacjenta oraz ocenie jej skuteczności. Weryfikacja odpowiedzi na leczenie już po pierwszych cyklach chemioterapii jest bardzo ważna. Jeżeli nie widać jej skuteczności, można bezzwłocznie rozpocząć alternatywną terapię. Badanie PET/CT wykrywa też wznowy nowotworowe wcześniej niż sama tomografia komputerowa lub nawet rezonans magnetyczny.

Badanie PET/CT pacjenci mogą wykonywać w ośrodkach Affidea w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i Olsztynie w ramach refundacji przez NFZ.

 

Aktualne wskazania do refundacji badania PET/CT przez NFZ:

 • pojedynczy guzek płuca o średnicy > 1 cm, w celu różnicowania pomiędzy jego łagodnym
  i złośliwym charakterem; (np.:D38, C34)
 • niedrobnokomórkowy rak płuca, w celu oceny jego zaawansowania przed planowaną resekcją lub radykalną radioterapią; (np.: C34)
 • niedrobnokomórkowy rak płuca, w celu oceny resztkowej choroby po indukcyjnej chemioterapii; (np.: C34)
 • chłoniak Hodgkina i chłoniaki nie-hodgkinowskie, w celu wstępnej oceny stopnia zaawansowania lub oceny skuteczności chemioterapii lub wczesnego rozpoznania nawrotu; (np.: C81 – C90)
 • rak jelita grubego, w celu przedoperacyjnej oceny zaawansowania lub wczesnego rozpoznania nawrotu po radykalnym leczeniu; (np.: C18 – C20)
 • rak przełyku, w celu oceny zaawansowania przed leczeniem i wczesnego wykrycia nawrotu po radykalnym leczeniu; (np.: C15)
 • ocena patologicznej zmiany budzącej podejrzenie raka zlokalizowanej w trzustce lub
  w wątrobie; (np.: D37)
 • rak piersi, w celu wykluczenia odległych przerzutów, kiedy wyniki innych badań są niejednoznaczne lub w przypadku przerzutów do pachowych węzłów chłonnych z ogniska
  o nieznanym położeniu i podejrzeniem ogniska pierwotnego w gruczole piersiowym; (np.:C50)
 • czerniak z przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych w celu wykluczenia przerzutów do narządów odległych, z potencjalnie operacyjnymi przerzutami do narządów odległych lub
  z przerzutem bez ustalonego ogniska pierwotnego; (np.: C43)
 • rak jajnika, w celu wczesnego wykrycia nawrotu po radykalnym leczeniu (w przypadku wzrostu stężeń Ca 125 lub niejednoznacznych wyników badań obrazowych) ; (np.: C56)
 • nowotwory nabłonkowe głowy i szyi, w celu wczesnego rozpoznania nawrotu i w ocenie miejscowo regionalnego zaawansowania; (np.: C01-14 oraz C32)
 • nowotwory złośliwe mózgu, w celu wczesnego rozpoznania nawrotu lub dla określenia miejsca biopsji; (np.: C70-C71)
 • rak tarczycy, w celu lokalizacji ogniska nawrotu w przypadku wzrostu stężenia tyreoglobuliny, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nawrotu (niezbędne wcześniejsze wykonanie scyntygrafii Jodem 131); (np.: C73)
 • podejrzenie przerzutów do kości, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nowotworu; (np.: C80)
 • planowanie radykalnej radioterapii o modulowanej intensywności wiązki, w celu oceny rozkładu żywotnych komórek nowotworowych, hipoksji lub proliferacji guza
 • nowotwory jądra (z wyjątkiem dojrzałych potworniaków), w celu oceny ich zasięgu
  i skuteczności leczenia (w tym obecności resztkowego guza i rozpoznania nawrotu); (np.: C62)
 • rak gruczołu krokowego i rak nerki, w celu rozpoznania nawrotu (przerzutów) po radykalnym leczeniu (tylko za pomocą PET ze znakowaną choliną); (np.: C61; C64)
 • mięsaki, w celu oceny skuteczności chemioterapii (po 1-3 kursach, w porównaniu
  z wyjściowym badaniem) i wczesnego wykrycia nawrotu; (np.: C49)
 • nowotwory podścieliska przewodu pokarmowego (GIST), w celu monitorowania odpowiedzi na molekularnie ukierunkowane leczenie; (np.C15; C20
 • przerzuty o nieznanym punkcie wyjścia, w celu lokalizacji guza pierwotnego; C78; C80
 • badanie w kierunku oceny żywotności mięśnia sercowego; (np.: I25)
 • rozpoznana padaczka lekooporna z planowanym leczeniem operacyjnym; G40