Rozmiar czcionki

Wskazania do wykonywania badań i rozpoczęcia leczenia

Wskazania do wykonania rezonansu magnetycznego

Wybierz typ wskazań:

w trybie planowym ze strony centralnego układu nerwowego

rozwiń zwiń

 • wady rozwojowe OUN (ośrodkowego układu nerwowego)
 • zmiany nowotworowe i guzy mózgu, rdzenia kręgowego i kanału kręgowego
 • choroby demielinizacyjne (np. diagnostyka stwardnienia rozsianego – SM)
 • diagnostyka zmian niedokrwiennych mózgu i rdzenia kręgowego (udarowych), zwłaszcza we wczesnym okresie (pierwszej doby), kiedy zmiany te nie uwidaczniają się w tomografii komputerowej
 • choroby zwyrodnieniowe i degeneracyjne (np. w choroba Alzheimera)
 • schorzenia zapalne OUN: wirusowe, bakteryjne, grzybicze i pasożytnicze
 • anomalie i wady naczyń mózgowych – tętniaki, malformacje naczyniowe – (angio-MR)
 • diagnostyka obrazowa przysadki mózgowej
 • obrazowanie oczodołów i struktur wewnątrzoczodołowych
w trybie planowym ze strony kręgosłupa

rozwiń zwiń

Jedyna metoda pozwalająca na bezpośrednie uwidocznienie i ocenę struktury rdzenia kręgowego – badanie z wyboru w przypadku podejrzenia patologii rdzenia.

Metoda z wyboru przy kwalifikacji chorych do zabiegu operacyjnego z powodu zmian zwyrodnieniowych (tzw. dyskopatii) oraz w monitorowaniu i ocenie skuteczności leczenia operacyjnego.

 

Szczegółowe wskazania:

 • choroba zwyrodnieniowa
 • urazy
 • nowotwory
 • zakażenia
 • odmiany i wady rozwojowe
 • malformacje naczyniowe
 • zmiany demielinizacyjne, naczyniopochodne rdzenia kręgowego
 • patologie szpiku kostnego

 

w trybie planowym ze strony układu mięśniowo-szkieletowego (układ ruchu, stawy)

rozwiń zwiń

Doskonała metoda badania stawów – umożliwia ocenę wszystkich elementów stawu: więzadeł i ścięgien, łąkotek stawów kolanowych, obrąbka stawowego w stawie ramiennym, chrząstki stawowej, struktur kostnych, mięśni, obecności płynu w jamie stawowej.

 

Szczegółowe wskazania:

 • zmiany pourazowe, zapalne
 • ocena zaawansowania zmian nowotworowych (stopnia złośliwości guza oraz określenie rozległości nacieku)
w trybie planowym ze strony jamy brzusznej, miednicy

rozwiń zwiń

 • weryfikacja niejednoznacznego obrazu w tomografii komputerowej
 • gdy wykonanie badania tomograficznego jest niewskazane, np. alergia na środki kontrastowe lub u pacjentów, którzy otrzymali duże dawki promieniowania jonizującego.
 • rozsiane, ogniskowe zmiany w wątrobie i innych narządach miąższowych procesy rozrostowe pierwotne i wtórne
 • nerka po transplantacji
 • kamica dróg żółciowych
 • zmiany ogniskowe nadnerczy
 • guzy jelita grubego (esicy, odbytnicy)
 • inne procesy zapalne i nowotworowe miednicy małej
w trybie planowym badania naczyniowe z trójwymiarowym opracowaniem obrazu

rozwiń zwiń

 • diagnostyka tętniaków oraz malformacji tętniczo żylnych
 • badania przesiewowe w diagnostyce wad naczyń mózgowych
w trybie planowym sutków (mammografia MR)

rozwiń zwiń

 • badanie z wyboru w screeningu pacjentek nosicielek genu BRCA1, BRCA2
 • badanie przedoperacyjne dla wykluczenia wieloogniskowego procesu npl
 • przerzut bez ogniska pierwotnego
 • różnicowanie pomiędzy blizną popromienną a rakiem
 • ocena po operacjach oszczędzających
 • ocena po wszczepianiu implantów
Kość skroniowa – przed i po podaniu środka kontrastowego

rozwiń zwiń

 • ocena kątów mostów móżdżkowych, przewodów
  słuchowych wewnętrznych oraz struktur ucha wewnętrznego
 • badanie w celu weryfikacji zmian opisanych w badaniu TK u pacjentów u których podejrzewamy perlaka ucha zewnętrznego, środkowego lub wewnętrznego
 • podejrzenie wznowy perlaka
Badanie szyi i twarzoczaszki (2 okolice anatomiczne) zakres badania od podstawy czaszki do śródpiersia górnego

rozwiń zwiń

 • ocena charakteru/podejrzenia guza w obrębie jamy ustanej, części nosowej, ustnej i krtaniowej gardła oraz ślinianek
 • ocena wielkości/lokalizacji pokontrastowego wszystkich grup węzłów chłonnych szyi
 • podejrzenie szerzenia się procesu nowotworowego drogami nerwowymi oraz przejście nacieku przez podstawę czaszki
Badanie zatok obocznych nosa

rozwiń zwiń

 • ocena rozległości nacieku w jamie nosowej/zatokach obocznych nosa
 • podejrzenie powikłań stanów zapalnych
Badanie oczodołów

rozwiń zwiń

 • podejrzenie guza oczodołu
 • podejrzenie zmian w przebiegu chorób o podłożu autoimmunologicznym
 • podejrzenie powikłań infekcji
Niewydolność serca

rozwiń zwiń

Badanie MR może być stosowane w ocenie wielkości i morfologii prawej i lewej komory serca, czynności skurczowo-rozkurczowej oraz do określenia charakteru zmian śródściennych w celu ustalenia etiologii zaburzeń czynności skurczowo-rozkurczowej lewej komory. Grupa robocza zauważa potencjalną przydatność technik spektroskopowych w uzyskaniu informacji o metabolizmie mięśnia sercowego u osób z niewydolnością serca.

Choroba naczyń wieńcowych

rozwiń zwiń

Badanie MR może być stosowane w wykrywaniu anomalii naczyniowych i tętniaków oraz w sprawdzaniu drożności tętnic wieńcowych. W wyspecjalizowanych ośrodkach badanie MR może być wyjątkowo używane do diagnostyki pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową bez narażania ich na promieniowanie jonizujące czy jodowy środek cieniujący.

Choroba niedokrwienna serca

rozwiń zwiń

Łączne stosowanie MR w badaniu perfuzji w obciążeniu, czynności lewej komory oraz opóźnionego wzmocnienia kontrastowego po podaniu środka zawierającego gadolin pozwala na wykorzystanie tej metody jako wyjściowej w diagnostyce:

 • pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, ze zmianami w spoczynkowym badaniu EKG lub
  niezdolnych do wykonania próby wysiłkowej,
 • lokalizacji zmian u pacjentów z chorobą głównych naczyń wieńcowych będących
  potencjalnymi kandydatami do procedur interwencyjnych,
 • identyfikacji odpowiednich kandydatów do procedur interwencyjnych.

 

Ocena ruchomości ściany lewej komory po małych dawkach dobutaminy u chorych ze spoczynkową akinezą segmentów lewej komory jest przydatna w identyfikacji pacjentów, u których może dojść do poprawy czynności skurczowej po rewaskularyzacji.
Grupa robocza zauważa potencjalną przydatność technik spektroskopowych w ocenie wczesnych objawów zmian niedokrwiennych, które mogą, lecz nie muszą, być uwidocznione za pomocą innych współcześnie stosowanych metod obrazowych.

Zawał mięśnia sercowego/blizna pozawałowa

rozwiń zwiń

Badanie MR opóźnionego wzmocnienia kontrastowego może być wykorzystywane w określeniu lokalizacji i rozmiarów martwicy mięśnia sercowego u osób z podejrzeniem przewlekłej lub ostrej choroby niedokrwiennej serca.

Kardiomiopatie inne niż niedokrwienna

rozwiń zwiń

MR może być stosowany u pacjentów zaburzeniami czynności lewej komory, jej hipertrofią lub z podejrzeniem innych postaci uszkodzenia mięśnia sercowego niezwiązanych z jego niedokrwieniem. Gdy nie ma pewności rozpoznania, można rozważyć wykonie badania MR w celu określenia etiologii zaburzeń czynności lewej komory u pacjentów z niewydolnością serca obejmujących:

 • ocenę kardiomiopatii rozstrzeniowej przy prawidłowych tętnicach wieńcowych,
 • pacjentów ze zwiększonymi stężeniami enzymów sercowych bez widocznych zwężeń tętnic w badaniu naczyniowym,
 • chorych z podejrzeniem amyloidozy lub innej choroby naciekowej,
 • kardiomiopatię przerostową,
 • arytmogenną dysplazję prawej komory,
 • omdlenia lub komorowe zaburzenia rytmu.
Wady zastawkowe

rozwiń zwiń

Badanie MR może być wykorzystywane u pacjentów z wadami zastawkowymi wymagających oceny zaawansowania stenozy, niedomykalności i fali zwrotnej, zmian okołozastawkowych, przyzastawkowych powikłań infekcji lub chorób wokół protez. MR może być stosowany w monitorowaniu objętości lewej komory i jej masy u pacjentów z zaburzoną czynnością zastawek.

Nieprawidłowe zmiany ogniskowe w sercu

rozwiń zwiń

Badanie MR może być wykorzystywane w ocenie klinicznej nieprawidłowych zmian ogniskowych w obrębie serca lub położonych przysercowo oraz określeniu ich charakteru w różnicowaniu procesów rozrostowych i skrzeplin.

Choroby osierdzia (zaciskające zapalenia osierdzia)

rozwiń zwiń

Badanie MR może być wykorzystywane w nieinwazyjnej diagnostyce pacjentów z podejrzeniem chorób osierdzia. Badanie MR pozwala na ocenę morfologiczną i czynnościową osierdzia oraz fizjologicznych konsekwencji ograniczenia czynności osierdzia.

Wady wrodzone serca

rozwiń zwiń

Badanie MR może być wykorzystywane w ocenie budowy i czynności serca, przepływu krwi, nieprawidłowych połączeń naczyniowych u chorych z prostymi i złożonymi wadami wrodzonymi serca. Badanie MR może być stosowane do wykrycia i określenia typu wady wrodzonej, oceny ilościowej przecieków w obrębie serca czy przepływu przez nieprawidłowe zewnątrzsercowe połączenia naczyniowe, w ocenie aorty, a także określaniu wpływu wady na morfologię i czynność przedsionków i komór serca.

Angiografia płucna

rozwiń zwiń

Badanie MR z podaniem paramagnetycznego środka kontrastowego zawierającego gadolin może być wykorzystywane u chorych z podejrzeniem zatorowości płucnej, u których wyniki innych badań były niejednoznaczne lub u których były przeciwwskazania do podania jodowych środków cieniujących czy naświetlania ich promieniowaniem jonizującym. Grupa robocza stwierdza, że dane w piśmiennictwie nie są wystarczające do sformułowania zalecenia co do miejsca badania MR z podaniem paramagnetycznego środka kontrastowego zawierającego gadolin w ścieżce diagnostycznej zatorowości płucnej.

Migotanie przedsionków

rozwiń zwiń

Badanie MR może być wykorzystywane w ocenie morfologii i czynności lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem przedsionków. Grupa robocza zauważa, że doskonalone techniki opóźnionego wzmocnienia kontrastowego mogą być przydatne w diagnostyce zwłóknień w ścianie lewego przedsionka lub struktur do niego przylegających. Stwierdzenie, czy MR jest skuteczną i wiarygodną metodą diagnostyki skrzeplin w lewym uszku, wymaga standaryzacji protokołów i dalszych prac.
Badanie MR jest zalecane w ocenie anatomii żył płucnych przed zabiegami elektrofizjologicznymi lub po zabiegach bez narażania pacjenta na działanie promieniowania jonizującego.

Choroby tętnic obwodowych

rozwiń zwiń

Zalecenia dotyczące wykorzystania badania MR w diagnostyce tętnic obwodowych są zgodne z obowiązującymi wytycznymi i kryteriami stosowania.

Badanie MR w diagnostyce tętnic obwodowych:

 • jest zalecane w określeniu lokalizacji i stopnia zwężenia tętnicy obwodowej (klasa zaleceń I, poziom dowodów A),
 • powinno być wykonywane z podaniem paramagnetycznego środka kontrastowego zawierającego gadolin (I/B),
 • jest przydatne w identyfikowaniu kandydatów do interwencji endowaskularnej wśród pacjentów z chorobami tętnic obwodowych kończyn dolnych (I/A).

 

Wykonanie badania MR kończyn dolnych można rozważyć:

 • u pacjentów z chorobami tętnic obwodowych kończyn dolnych w celu identyfikacji kandydatów do chirurgicznego zabiegu pomostowania i wyboru miejsca zespolenia (II/B),
 • u pacjentów z chorobami tętnic obwodowych kończyn dolnych w monitorowaniu po zabiegach rewaskularyzacyjnych (endowaskularnych lub chirurgicznym zabiegu pomostowania) (II/B).

Badanie naczyniowe MR kończyn dolnych jest odpowiednie dla pacjentów z chromaniem przestankowym

Choroby tętnic szyjnych

rozwiń zwiń

Badanie MR może być wykorzystywane w określeniu lokalizacji, zakresu i stopnia zwężenia tętnicy szyjnej.

Choroby aorty

rozwiń zwiń

Badanie MR może być wykorzystywane w określeniu lokalizacji, zakresu tętniaków aorty, nadżerek, owrzodzeń, rozwarstwienia, w ocenie pooperacyjnej aorty i struktur sąsiednich oraz w pomiarach przepływu i zmian zależnych od czynności serca.

Choroby tętnic nerkowych

rozwiń zwiń

Badanie MR może być wykorzystywane w ocenie zwężenia tętnicy nerkowej i określeniu ilościowym przepływu nerkowego.

W diagnostyce prostaty:

rozwiń zwiń

Multiparametryczne badanie rezonansemmagnetycznym prostaty najczęściej wykonywane jest u mężczyzn po 45 r.ż., celem zlokalizowania nieprawidłowych ognisk oraz ustalenia czy ewentualne zmiany nowotworowe są ograniczone do gruczołu krokowego.

Na podstawie badania mpMRI można rozpoznać 93% istotnych klinicznie nowotworów, a w tradycyjnej biopsji na podstawie obrazu USG (TRUS) jest to możliwe tylko w 48%.*

W multiparametrycznym badaniu MR (mpMRI) możliwe jest wykrycie raka o średnim i wysokim stopniu zaawansowania, już o objętości od 0,5cm3 (0,5 ml), w zależności od lokalizacji i charakteru tkanki w obrębie i w otoczeniu stwierdzonych zmian.
Badanie mpMRI jest badaniem nieinwazyjnym, bezbolesnym i bezpiecznym. Nie wymaga specjalnego przygotowania, nie używa się tu sondy doodbytniczej, a Pacjent nie musi się nawet rozbierać.

Regularne badania pozwalają na wykrycie choroby we wczesnym stadium i dzięki temu zwiększają szanse na skuteczne leczenie.

W diagnostyce piersi

rozwiń zwiń

 • w diagnostyce niejednoznacznych zmian (jako metoda uzupełniająca i rozstrzygająca).Dotyczy pacjentek z rozsianymi zmianami w obu piersiach, trudnych do zróżnicowania w oparciu o obrazy MMG/USG.
 • w poszukiwaniu ogniska pierwotnego przy rozsiewie choroby nowotworowej niewiadomego pochodzenia. Dotyczy to głównie przerzutów do dołów pachowych, przy ujemnym wyniku badania mammograficznego i ultrasonograficznego.
 • niezastąpiony w ocenie ewentualnego procesu wieloogniskowego, zwłaszcza przed planową operacją oszczędzającą.
 • w monitorowaniu pacjentek onkologicznych po przebytym leczeniu, zarówno radykalnym, jak i oszczędzającym, pozwala na wykrycie kilkumilimetrowych ognisk wznowy miejscowej, często nieuchwytnych w badaniu USG.
 • w ocenie implantów u pacjentek po operacjach plastycznych oraz po rekonstrukcjach piersi, po wcześniejszej mastektomii, zarówno leczniczej, jak i profilaktycznej. Umożliwia dokładną ocenę okolicy operowanej, również za protezą, co jest szczególnie ważne przy weryfikacji ognisk ewentualnej wznowy miejscowej procesu nowotworowego (npl).
W diagnostyce schorzeń kręgosłupa:

rozwiń zwiń

W przypadku poniżej wskazanych dolegliwości, można rozważyć skierowanie swojego Pacjenta na badanie rezonansem magnetycznym:

 • przewlekły, długotrwały ból kręgosłupa w różnych jego odcinkach: szyjny, piersiowy, lędźwiowy
 • czasowy niedowład jednej lub obu kończyn, mrowienie lub drętwienie nóg
 • wszelkie urazy komunikacyjne oraz te będące wynikiem aktywności sportowej
 •  ból pleców, któremu towarzyszy narastająca gorączka i niedowład kończyn
 • migrena, zawroty głowy
 • bóle oczu, pogarszający się wzrok
 • drętwienie karku
 • dolegliwości brzuszne – będące wynikiem promieniowania bólu z kręgosłupa lędźwiowego

Wskazania do wykonania tomografii komputerowej

Wybierz typ wskazań:

w trybie pilnym

rozwiń zwiń

 • podejrzenie krwawienia śródczaszkowego
 • podejrzenie kliniczne ropnia mózgu
 • uraz głowy i kręgosłupa oraz uraz wielonarządowy
w trybie planowym ze strony centralnego układu nerwowego

rozwiń zwiń

 • podejrzenie nowotworu pierwotnego lub wtórnego mózgowia
 • choroby przysadki mózgowej i oczodołu nie dające się wyjaśnić innymi badaniami
 • wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego
 • zmiany naczyniopochodne w mózgowiu (krwiak, zawał)
 • ocena anatomiczna struktur kanału kręgowego
 • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, w tym przepukliny krążków międzykręgowych
 • urazy rdzenia kręgowego
 • choroby kości czaszki, zatok, jam nosa, gardła i krtani
 • zaburzenia neurologiczne o niewyjaśnionej etiologii
w trybie planowym ze strony klatki piersiowej, śródpiersia

rozwiń zwiń

 • choroby płuc: ropień, fibroza, sarkoidoza, histiocytoza X, azbestoza, zator tętnicy płucnej, urazy płuc, zawał płuc
 • zmiany w opłucnej i ścianie klatki piersiowej: nowotwory, zapalenia, uraz, przerzuty nowotworowe
 • choroby serca, osierdzia i dużych naczyń: kardiomiopatia, wady serca, guzy serca, płyn w osierdziu, zapalenie osierdzia, tętniaki aorty
 • nowotwory płuc i drzewa oskrzelowego
w trybie planowym ze strony jamy brzusznej

rozwiń zwiń

 • nowotwory łagodne i złośliwe wątroby, trzustki,
  pęcherzyka żółciowego, nerek, śledziony i przestrzeni zaotrzewnowej
 • zapalenie trzustki i wątroby
 • guzy i zapalenia żołądka, jelit i przełyku
 • urazy i zapalenie śledziony
 • zapalenia nerek, guzy, urazy, wodonercze, zwężenie tętnic nerkowych, wady nerek
 • patologia nadnerczy
w trybie planowym ze strony miednicy małej

rozwiń zwiń

 • nowotwory narządów rodnych kobiety i gruczołu
  krokowego u mężczyzny
 • guzy: pęcherza moczowego, jelita grubego
 • zmiany zapalne
w trybie planowym ze strony układu kostno–stawowego

rozwiń zwiń

 • urazy, w szczególności gdy konwencjonalne badanie radiologiczne jest niejednoznaczne
 • guzy
Kardiologia

rozwiń zwiń

Podstawowymi wskazaniami do wykonania badania kardiologicznego metodą TK są:

 • monitorowanie pacjentów z czynnikami ryzyka choroby wieńcowej (nikotynizm, nadciśnienie tętnicze, otyłość, wiek, podwyższony cholesterol). Szczególną grupą wymagającą kontroli są osoby chorujące na cukrzycę, u których choroba wieńcowa może przebiegać bezobjawowo,
 • brak jednoznacznego rozpoznania w przeprowadzonych testach diagnostycznych (SPECT, EKG) przy odczuwalnych nietypowych dolegliwościach,
 • ostry lub umiarkowany ból w klatce piersiowej,
 • wykluczenie chorób wieńcowych z umiarkowanym i małym ryzykiem ich wystąpienia,
 • kontrola stanu i drożności pomostów wieńcowych (by-pass),
 • kwalifikacja do zabiegów chirurgicznych, np. przed wymianą zastawki, w celu oceny tętnic,
 • podejrzenie anomalii wieńcowych,
 • obrazowanie aorty i naczyń płucnych, jako element diagnostyki tętniaków i rozwarstwień ściany aorty piersiowej, a także zatorowości płucne
COVID

rozwiń zwiń

Zachorowanie na COVID-19 niesie za sobą bezpośrednie ryzyko dla zdrowia, a nawet życia pacjenta. Pokonanie tego schorzenia nie zawsze jednak oznacza koniec problemów, musimy bowiem liczyć się z ryzykiem wystąpienia powikłań po leczeniu, w szczególności, gdy w tym procesie stosowana była wentylacja mechaniczna. Monitorowanie i kontrola pacjenta w diagnostyce obrazowej powinna zależeć od całościowego obrazu klinicznego pacjenta – od przebiegu choroby, stylu życia i chorób współistniejących.

Diagnostyka w tym przypadku polega na monitorowaniu ewolucji zmian w miąższu płuc oraz obserwacji w kierunku pojawiania się nowych zmian.

Wskazania do wykonania PET-CT

 • poszukiwanie przytarczyc u chorych kwalifikowanych do operacyjnego leczenia nadczynności pierwotnej, wtórnej i trzeciorzędowej (PET z FCH)
 • poszukiwanie źródeł hyperkortyzolemii, lub zwiększonego stężenia ACTH

Badania PET/CT są w całości finansowane przez NFZ bez obciążania kosztami placówki kierującej.

 

pojedynczy guzek płuca o średnicy > 1 cm, w celu różnicowania pomiędzy jego łagodnym
i złośliwym charakterem; (np.:D38, C34)

 

niedrobnokomórkowy rak płuca, w celu oceny jego zaawansowania przed planowaną resekcją lub radykalną radioterapią; (np.: C34)

 

niedrobnokomórkowy rak płuca, w celu oceny resztkowej choroby po indukcyjnej chemioterapii; (np.: C34)

 

chłoniak Hodgkina i chłoniaki nie-hodgkinowskie, w celu wstępnej oceny stopnia zaawansowania lub oceny skuteczności chemioterapii lub wczesnego rozpoznania nawrotu; (np.: C81 – C90)

 

rak jelita grubego, w celu przedoperacyjnej oceny zaawansowania lub wczesnego rozpoznania nawrotu po radykalnym leczeniu; (np.: C18 – C20)

 

rak przełyku, w celu oceny zaawansowania przed leczeniem i wczesnego wykrycia nawrotu po radykalnym leczeniu; (np.: C15)

 

ocena patologicznej zmiany budzącej podejrzenie raka zlokalizowanej w trzustce lub w wątrobie; (np.: D37)

 

rak piersi, w celu wykluczenia odległych przerzutów, kiedy wyniki innych badań są niejednoznaczne lub w przypadku przerzutów do pachowych węzłów chłonnych z ogniska o nieznanym położeniu i podejrzeniem ogniska pierwotnego w gruczole piersiowym; (np.:C50)

 

czerniak z przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych w celu wykluczenia przerzutów do narządów odległych, z potencjalnie operacyjnymi przerzutami do narządów odległych lub z przerzutem bez ustalonego ogniska pierwotnego; (np.: C43)

 

rak jajnika, w celu wczesnego wykrycia nawrotu po radykalnym leczeniu (w przypadku wzrostu stężeń Ca 125 lub niejednoznacznych wyników badań obrazowych) ; (np.: C56)

 

nowotwory nabłonkowe głowy i szyi, w celu wczesnego rozpoznania nawrotu i w ocenie miejscowo regionalnego zaawansowania; (np.: C01 14 oraz C32)

 

nowotwory złośliwe mózgu, w celu wczesnego rozpoznania nawrotu lub dla określenia miejsca biopsji; (np.: C70-C71)

 

rak tarczycy, w celu lokalizacji ogniska nawrotu w przypadku wzrostu stężenia tyreoglobuliny, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nawrotu (niezbędne wcześniejsze wykonanie scyntygrafii Jodem 131); (np.: C73)

 

podejrzenie przerzutów do kości, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nowotworu; (np.: C80)

 

planowanie radykalnej radioterapii o modulowanej intensywności wiązki, w celu oceny rozkładu żywotnych komórek nowotworowych, hipoksji lub proliferacji guza

 

nowotwory jądra (z wyjątkiem dojrzałych potworniaków), w celu oceny ich zasięgu i skuteczności leczenia (w tym obecności resztkowego guza i rozpoznania nawrotu); (np.: C62)

 

rak gruczołu krokowego i rak nerki, w celu rozpoznania nawrotu (przerzutów) po radykalnym leczeniu (tylko za pomocą PET ze znakowaną choliną); (np.: C61; C64)

 

mięsaki, w celu oceny skuteczności chemioterapii (po 1-3 kursach, w porównaniu z wyjściowym badaniem) i wczesnego wykrycia nawrotu; (np.: C49)

 

nowotwory podścieliska przewodu pokarmowego (GIST), w celu monitorowania odpowiedzi na molekularnie ukierunkowane leczenie; (np.C15; C20)

 

przerzuty o nieznanym punkcie wyjścia, w celu lokalizacji guza pierwotnego; C78; C80

Wskazania do wykonania scyntygrafii

Scyntygrafia kości (całe ciało)

rozwiń zwiń

 • podejrzenie przerzutów do kości
 • ocena pierwotnych guzów kości (ocena obecności przerzutów)
 • choroba Pageta
 • choroby metaboliczne kości
Scyntygrafia dynamiczna kości (badanie trójfazowe)

rozwiń zwiń

 • ocena obluzowania elementów endoprotez
 • obrazowanie stanów zapalnych kości
 • diagnostyka urazów sportowych
 • obecność złamań patologicznych i zmęczeniowych (w tym kości krzyżowej, kości piętowej)
 • jałowa martwica kości
 • miejscowa ocena pierwotnych guzów kości
 • zespół sudecka
 • entezopatie
 • syndrom napięcia przyśrodkowej strony piszczeli (shin splints)
Scyntygrafia perfuzyjna serca

rozwiń zwiń

 • nieinwazyjna kwalifikacja do koronarografii
 • podejrzenie lub rozpoznanie choroby wieńcowej celem oceny zaburzeń perfuzji
 • ocena skuteczności leczenia farmakologicznego i rewaskularyzacji
Scyntygrafia serca (wentrykulografia)

rozwiń zwiń

ocena frakcji wyrzutowej

Scyntygrafia płuc

rozwiń zwiń

diagnostyka zatorowości płucnej

Scyntygrafia ślinianek

rozwiń zwiń

 • zapalenia i podejrzenie zwłóknienia ślinianek
 • upośledzenie wydzielania śliny
Scyntygrafia nerek  (statyczna)

rozwiń zwiń

 • diagnostyka blizn nerkowych w przebiegu ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek
 • poszukiwanie ektopowej tkanki nerkowej
 • oznaczenie względnej ilości czynnego miąższu nerek
Scyntygrafia nerek (dynamiczna)

rozwiń zwiń

 • ocena czynności obu nerek
 • diagnostyka nadciśnienia naczyniowo-nerkowego (test z captoprilem)
Limfoscyntygrafia

rozwiń zwiń

ocena krążenia limfatycznego w obrębie kończyn

Oznaczenie węzłów chłonnych wartowniczych

rozwiń zwiń

procedura przedoperacyjna

Scintimun

rozwiń zwiń

 • zapalenie kości i szpiku
 • septyczne obluzowanie protezy
Tektrotyd

rozwiń zwiń

ocena ogniska pierwotnego oraz przerzutów guzów neuroendokrynnych

Scyntygrafia tarczycy

rozwiń zwiń

 • diagnostyka nadczynności i niedoczynności tarczycy
 • diagnostyka wola guzowatego i ocena aktywności metabolicznej guzków tarczycy
Scyntygrafia przytarczyc

rozwiń zwiń

lokalizacja gruczolaków przytarczyc

Scyntygrafia śledziony

rozwiń zwiń

 • ocena obecności śledzion dodatkowych
 • hipersplenizm
Scyntygrafia wątroby

rozwiń zwiń

diagnostyka naczyniaków

Wskazania do wykonania wirtualnej kolonoskopii

 • krwawienia z odbytu
 • utrzymujące się dolegliwości takie jak: ból, biegunka, zmiana rytmu wypróżnień oraz nagłe lub częste parcie na stolec
 • stany przednowotworowe
 • zwężenie jelita
 • profilaktyczne badanie przesiewowe
 • kontrola jelita po leczeniu operacyjnym
 • zwiększone ryzyko perforacji
 • przeciwwskazania do kolonoskopii tradycyjnej (m. in. zaostrzenia chorób zapalnych jelita grubego czy ciężkie choroby serca i płuc)